Algemene voorwaarden Sportzorgpraktijk Fit2Perform
E-mail: fit2performvoorhout@gmail.com Website: fit2performvoorhout.nl

Definities:
   – Sportzorgpraktijk Fit2Perform: Sportzorgpraktijk Fit2Perform, gevestigd te Voorhout onder KvK nr. 80855016.
   – Klant: degene met wie Sportzorgpraktijk Fit2Perform een overeenkomst is aangegaan.
   – Partijen: Sportzorgpraktijk Fit2Perform en klant samen.
   – Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden:
   – Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Sportzorgpraktijk Fit2Perform.
   – Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
   – Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen:
   – Alle prijzen die Sportzorgpraktijk Fit2Perform hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
   – Alle prijzen die Sportzorgpraktijk Fit2Perform hanteert voor diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Sportzorgpraktijk Fit2Perform te allen tijde wijzigen.
   – Partijen komen voor een dienstverlening door Sportzorgpraktijk Fit2Perform een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
   – Sportzorgpraktijk Fit2Perform is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
   – Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Sportzorgpraktijk Fit2Perform de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
   – Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
   – Sportzorgpraktijk Fit2Perform heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
   – Voorafgaand aan de ingang ervan zal Sportzorgpraktijk Fit2Perform prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
   – De consument heeft het recht om de overeenkomst met Sportzorgpraktijk Fit2Perform op te zeggen indien hij of zij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn:
   – Sportzorgpraktijk Fit2Perform mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
   – De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.
   – Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Sportzorgpraktijk Fit2Perform de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
   – Sportzorgpraktijk Fit2Perform behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen:
   – Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Sportzorgpraktijk Fit2Perform gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
   – Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Sportzorgpraktijk Fit2Perform.
   – De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
   – Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Sportzorgpraktijk Fit2Perform zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
   – In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Sportzorgpraktijk Fit2Perform op de klant onmiddellijk opeisbaar.
   – Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Sportzorgpraktijk Fit2Perform, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Sportzorgpraktijk Fit2Perform te betalen. 

Opschortingsrecht:
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening:
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Sportzorgpraktijk Fit2Perform te verrekenen met een vordering op Sportzorgpraktijk Fit2Perform.

Uitvoering van de overeenkomst:
   – Sportzorgpraktijk Fit2Perform voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
   – Sportzorgpraktijk Fit2Perform heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
   – Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Sportzorgpraktijk Fit2Perform tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant:
   – De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Sportzorgpraktijk Fit2Perform.
   – De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
   – Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Sportzorgpraktijk Fit2Perform redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Geheimhouding:
   – De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Sportzorgpraktijk Fit2Perform ontvangt geheim.
   – Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Sportzorgpraktijk Fit2Perform waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Sportzorgpraktijk Fit2Perform schade kan berokkenen.
   – De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
   – De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
         – Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant;
          – Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
   – De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding:
   – Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
        – Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000;
         – Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000.
   – Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
   – Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
   – Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Sportzorgpraktijk Fit2Perform waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 Vrijwaring:
De klant vrijwaart Sportzorgpraktijk Fit2Perform tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Sportzorgpraktijk Fit2Perform geleverde diensten.

Klachten:
   – De klant dient een door Sportzorgpraktijk Fit2Perform verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
   – Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Sportzorgpraktijk Fit2Perform daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
   – Consumenten dienen Sportzorgpraktijk Fit2Perform uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
   – De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Sportzorgpraktijk Fit2Perform in staat is hierop adequaat te reageren.
   – De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
   – Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Sportzorgpraktijk Fit2Perform gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
   – Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Sportzorgpraktijk Fit2Perform, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Sportzorgpraktijk Fit2Perform en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
   – Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij volgt nog. 

Ingebrekestelling:
   – De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Sportzorgpraktijk Fit2Perform.
   – Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Sportzorgpraktijk Fit2Perform ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant:
Als Sportzorgpraktijk Fit2Perform een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Sportzorgpraktijk Fit2Perform verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Sportzorgpraktijk Fit2Perform:
   – Sportzorgpraktijk Fit2Perform is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
   – Indien Sportzorgpraktijk Fit2Perform aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
   – Sportzorgpraktijk Fit2Perform is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
   – Indien Sportzorgpraktijk Fit2Perform aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
   – Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden alleen bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn:
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Sportzorgpraktijk Fit2Perform vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding:
   – De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Sportzorgpraktijk Fit2Perform toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
   – Is de nakoming van de verplichtingen door Sportzorgpraktijk Fit2Perform niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Sportzorgpraktijk Fit2Perform in verzuim is. 
   – Sportzorgpraktijk Fit2Perform heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Sportzorgpraktijk Fit2Perform kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht:
   – In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Sportzorgpraktijk Fit2Perform in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Sportzorgpraktijk Fit2Perform kan worden toegerekend in een van de wil van Sportzorgpraktijk Fit2Perform onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Sportzorgpraktijk Fit2Perform kan worden verlangd.
   – Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
   – Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Sportzorgpraktijk Fit2Perform 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Sportzorgpraktijk Fit2Perform er weer aan kan voldoen.
   – Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
   – Sportzorgpraktijk Fit2Perform is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst:
   – Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
   – Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Wijziging algemene voorwaarden:
   – Sportzorgpraktijk Fit2Perform is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
   – Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
   – Grote inhoudelijke wijzigingen zal Sportzorgpraktijk Fit2Perform zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
   – Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten:
   – Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Sportzorgpraktijk Fit2Perform.
   – Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid:
   – Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
   – Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Sportzorgpraktijk Fit2Perform bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
   – Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
   – De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sportzorgpraktijk Fit2Perform is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 18 februari 2022.